در گروه سعی داریم که به بهترین شکل برای دورکاران زمینه کار و پروژه را فراهم کنیم
و هر روزه تلاش می کنیم
و برای توسعه و پیشرفت آن ها که گروهی زحمت کش هستند تلاش می کنیم
doorkaran.jpg