طراحی پاورپیونت حرفه ای برای موضوع استراتژی های کارآفرینانه
کاملا حرفه ای و به سبک فلت
طراحی پاورپیونت ارائه کوتاه
به همراه تولید محتوا و تخقیق